cisr

HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Lao động - TB&XH

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Lao động - TB&XH

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Công thương

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Công thương

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ GTVT

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ GTVT